aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Билбордове - медия планиране

 

Методи на Изчисление

Калкулатор... Медия Планът трябва да бъде базиран на надеждна информация.
Това е особено необходимо, когато изчислявате данни от одит. Използвайки тези калкулатори Вие можете да наложите дисциплина в процеса на медия планирането и закупуването. Това ще създаде повече доверие и убедителност във Вашия план.

Карта на билбордовете в гр.Пловдив с информация за Брутни рейтинг точки (GRP), Възможност за виждане (OTS) и Коефициенти на Разпознаваемост (вход след регисрация)
Изчисление на GRPs, Reach и Frequency
Изчисление на Circulation Delivery и Cost Data


Изчисление на GRP's, Reach и Frequency

Тегла на Целеви Аудитории
Всеки от трите метода използван за изчислиение на външна достижимост и честота показва оценка на общата достижимост на аудиторията.  Рекламистите и агенциите обикновено фокусират усилията си върху комуникацията с целеви под-множества на общата популация, които са дефинирани чрез демографски характеристики (възраст, пол, и т.н.) или географски, та даже и потребителско поведение.   Теглата на Целевите Аудитории се използват да се определи приноса на всяка целева под-група във формирането на резултатите на достижимост и честота (повтаряемост).
Теглата на Целевите Аудитории се вземат за изчисляване на предразположението на всяка група във Възрастовата популация, изложена на външната медия.

Тегла на Целеви Аудитории =  
(1.0 за Възраст 18+)      
Панели =  
Дневна Ефективна Повтаряемост (DEC) =  
Пазарна Популация =  
Дни =  
       
Дневни Брутни Рейтинг Точки (GRP's) =  
       
За Афиши:      
Афиши Честота =  
Афиши Достижимост =    %
       
За Скролери:      
Скролер Честота< =  
Скролер Достижимост =    %
       
За постоянни Билбордове:      
Билборд Честота =  
Билборд Достижимост =    %
Тегла на Целеви Аудитории

Демография Общо Мъже Жени
Възраст 18+ 1.00 1.14 0.88
18-24 1.01 1.20 0.84
18-34 1.04 1.17 0.91
18-49 1.09 1.20 0.98
25-34 1.05 1.14 0.95
25-54 1.10 1.20 1.00
35-44 1.15 1.23 1.07
35-49 1.14 1.24 1.05
45-54 1.10 1.24 0.97
55-64 0.98 1.16 0.82
25+ 1.00 1.13 0.88
35+ 0.98 1.12 0.86
50+ 0.84 1.00 0.70
65+ 0.65 0.79 0.55
       
Приход:      
> 50000 лв. 1.16 1.14 1.18
> 60000 лв. 1.19 1.16 1.19
> 75000 лв. 1.21 1.19 1.22
EИзточник:  Nationwide Personal Transportation Study
* The benchmark на възраст 18+ винаги са представени като 1.00

Галъп Мат Модел
Галъп Мат Модел е аритметична формула, която се използва повече от 40 години във Външната Реклама. Той допуска постоянна достижимост по време на периода на кампанията равен на средната дневна циркулация около локациите. Виж Формулите по-долу.
GRP (Брутни Рейтинг Точки)
Метод за измерване на аудиторията с повтаряемост на циркулацията за определен период от време. Нивата на GRP за външна медия сочат към дневната циркулация изразена за седмица. Една Рейтинг Точка представя циркулацията равна на 1% от пазарната популация.
Аритметичната формула за изчисление на
Дневните GRP's  = Осреднено DEC / Пазарна Популация
Достижимост (Reach)
Процента от Популацията на Целевата Аудитория, който е бил изложен (е имал възможността да види OTS Opportunity To See) рекламното съобщение поне веднъж. Достижимостта (неповтаряема аудитория) обикновено е изчислена за списък от локации (реклами) за определен период от време (седмица, месец, тримесечие, кампания).
Аритметичната формула за изчисление на
Достижимост =  (Дневни GRP's x TAW x Бр.Дни) / Честота
TAW= [Афиши(+2), Скролери (+4), Постоянни Билборди (+6)]
Честота (Frequency)
Средния брой пъти, по време на специфициран период на Достижимост, в който индивид е имал възможност да види рекламното съобщение. Оценката на Достижимостта на Външна медия би трябвало да отрази натрупаната аудитория за определен период по същия начин, по който електронна или печатна медия постигат оценка занатрупаната аудитория за определено време.
Аритметичната формула за изчисление на
Честота = (Дневни GRP's x TAW x Бр.Дни) / 100
TAW= [Афиши(+2), Скролери (+4), Постоянни Билборди (+6)]


Изчисление на Circulation Delivery и Cost Data


Изчисление на Circulation Delivery
Афишите, Билбордовете и автобусните спирки сега се продават на базата на Брутни Рейтинг Точки (GRP). Терминът Брутни Рейтинг Точки (също наречени TRPs или Target Rating Points - Целеви Рейтинг Точки), показва общия брой импресии в повтаряемо излагане доставено от списъка с медии, изразен като процент от пазарната популация. Една Рейтинг Точка представлява един процент от популационната група. За пример, 700 седмични GRPs, означава че панелите във външната програма доставят седмично циркулация равна на 100% от пазарната възрастова популация. Така, Брутните Рейтингови Точки предоставят удобен начин да комуникираме и обясняваме информацията за покритие на аудиторията с термини, разбирани от рекламистите.
Използвайки TAB Plant Operator Statements, купувачът може да изчисли GRPs и циркулацията чрез следната формула:
700 Седмични GRP Програмно Разпределение = Пазарна Популация (Възраст 18+)  /  Средно DEC за Панел и закрглено нагоре.
Дневни Брутни Импресии = Бр.Панели в Разпределение X Средно DEC за Панел
Седмични Брутни Импресии = Дневни Брутни Импресии X 7
Използвайте този калкулатор за да определите вашите програмни циркулации. Въведените данни са пример, използващ 30-Листови Постери, пазарна популация - 350,000 и Средно за Панел DEC - 20,000.  Забележете, че в този пример, 700 GRP програмата в действителност доствя малко повече от 100% от пазарна популация: Възраст 18+. За да опрделите доставената от вашата програма Циркулация, заменете полетата с данни с Ваша информация.
Възраст 18+ Популация =  
Средно за Панел DEC =  
Програма 700 Седмични GRP =  
Дневни Брутни Импресии =  
Седмични Брутни Импресии =   

Изчисление на CPMs (Cost Per Thousand - Разходи на Хиляда)
Използвайки информацията за Циркулацията, може да бъде направен сравнителен анализ пазар-към-пазар или набор от рекламни носители спрямо същия набор, но на друг пазар. Това можеда Ви помогне в оценката на цялостните разходи за външна медия.
CPM (Разходи на Хиляда) показваразходите за достигане на една хилядна от възможностите за рекламно облъчване на пазара. Рекламистите използват CPMs да сравняват фективностите на типовете медия и набори.
Брутни Импресии = Средно за Панел DEC x Брой Дни / 1000
CPM = Медийни Разходи / Брутни Импрсии
Използвайте този калкулатор за да определите вашите програмни CPMs. Въведените данни са пример, използващ 30-Листови Постери със средно за Панел DEC - 20,000 и разходи за панел - 500.00 лв. За да опрделите вашите CPMs, заместете полетата с данни с вашата информация.
Средно за Панел DEC =  
Брой Дни =  
Брутни Импресии =    M
Разходи за Панел =    лв.
CPM =    лв.

Изчисление на CPP (Разходи за Рейтинг Точка)
За да изчислите CPP (Разходи за Точка), определете циркулационния еквивалент на една Рейтинг Точка (1% от Пазарната Популация), след това разделете месечната циркулация за Панел на това число за да определите броя на рейтинг точките доставени от един панел за един месец. Накрая, разделете the рейтингът за Панел на на полученото число от точки за да определите CPP.
Една Рейтинг Точка = Пазарната популация  x 1%
Брой на Рейтинг Точки за Панел = Средно за Панел DEC x Брой Дни / Една Рейтинг Точка
CPP =  Разходи за Панел / Брой на Рейтинг Точки за Панел
Въведените данни са пример използващ 30-листови Постери 10' [304.8 cm] x 22'6" [685.8 cm] (1 лист 27"[68.6 cm] x 40" [101.6 cm]) със средно за Панел DEC = 20,000 и разходи за панел = 500.00 лв. Градът в примера има популация = 350,000. За да определите вашия CPP, заместете данните от полетата с вашата информация.
Популация =  
Една Рейтинг Точка =  
Средно DEC =  
Брой Дни =  
Разходи за Панел =    лв.
Рейтинг точки за Панел =  
CPP =  

Източник: Planning Out of Home Media 2001 Edition

Полезна информация